Agent Ubezpieczeniowy Jolanta Łanczont - Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje

Ubezpieczenia dla Firm

Grupowe ubezpieczenia na życie

Proponuję ubezpieczenia grupowe na życie
dla pracowników
Zespół i Opiekun; prestiżowe ubezpieczenie na życie dla właścicieli firm i osób
na kluczowych stanowiskach
Opiekun VIP
oraz grupowe ubezpieczenie na życie o charakterze inwestycyjnym Bonus zawierające również
element ochrony ubezpieczeniowej.

Zapraszam do bliższego zapoznania się z ofertą

Grupowe ubezpieczenia NNW i podróżne

Proponuję grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Grono oraz grupowe
roczne ubezpieczenie podróżne i kosztów leczenia
za granicą
Partner w Podróży.Zapraszam do bliższego zapoznania się z ofertą

Ubezpieczenie majątku i OC firmy

Proponuję ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej firmy Partner Przedsiębiorcy
przeznaczone dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.Zapraszam do bliższego zapoznania się z ofertą

Grupowe ubezpieczenia na życie:
•  Zespół, Opiekun - ubezpieczenia grupowe na życie to nowoczesne rozwiązanie dla przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości i profilu działalności. Ubezpieczenie może obejmować ochroną wszystkich pracowników lub tylko wybrane ich grupy łącząc w sobie bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej z elementem inwestycyjnym. Poza ryzykiem podstawowym dotyczącym śmierci uczestnika ubezpieczenia ochroną mogą być objęte umowy dodatkowe pogrupowane w następujące zakresy: zdrowotny, wypadkowy i rodzinny. Wysokość ochrony ubezpieczeniowej, zakres ubezpieczenia jak również dobór zasad kwalifikacji pracowników do programu może być kształtowana elastycznie w zależności od potrzeb. Możliwe jest również stworzenie różnych kategorii ochrony dla poszczególnych grup pracowników.
•  Opiekun VIP - prestiżowe grupowe ubezpieczenie na życie przeznaczone dla właścicieli firm, prezesów i osób na kluczowych stanowiskach łączące w sobie możliwość uzyskania wysokiej ochrony ubezpieczeniowej z opcją inwestowania poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte takie osoby jak przedsiębiorcy, wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek, kluczowi menedżerowie i specjaliści. Oferowane w ramach ubezpieczenia wysokości świadczeń mogą być bardzo wysokie, adekwatne do potrzeb finansowych firmy zawierającej umowę i osób ubezpieczonych. Charakterystyczną cechą ubezpieczenia Opiekun VIP jest możliwość zindywidualizowania zakresu i wysokości ochrony ubezpieczeniowej, a co za tym idzie również wpłacanych składek,
dla każdego uczestnika.

•  Bonus - grupowe ubezpieczenie na życie o charakterze inwestycyjnym (inwestowanie środków poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe) zawierające również element ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie jest dostępne już dla grup 3 osobowych.
Grupowe ubezpieczenia NNW i podróżne:
•  Grono - grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oferujące szeroki zakres ubezpieczenia adresowane do osób prowadzących firmy, zatrudniające 5 lub więcej pracowników. Umowa może być zawarta w formie imiennej i bezimiennej na okres 12 miesięcy lub krótszy. Ochroną mogą zostać objęte również rodziny pracowników - współmałżonek i dzieci.
•  Partner w Podróży - grupowe roczne ubezpieczenie kosztów leczenia dla osób często wyjeżdżających za granicę służbowo bądź prywatnie, jak również pracujących czasowo poza granicami Polski. Ochroną objęte są wszystkie wyjazdy zagraniczne w ciągu roku (jednorazowy wyjazd nie dłuższy niż 90 dni, 180 dni lub 360 dni
- w zależności od wariantu). Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. koszty leczenia za granicą, assistance, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie majątku i OC firmy:
•  Partner Przedsiębiorcy - kompleksowa oferta ubezpieczeniowa skierowana do osób prowadzących małe i średnie firmy. Zakres ubezpieczenia i opcje dodatkowe zależą od indywidualnych potrzeb Klienta i charakteru prowadzonej przez niego działalności. Ochrona obejmuje mienie służące do prowadzenia działalności gospodarczej
- m.in. budynki, środki obrotowe, maszyny i urządzenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy zapewnia ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

•  Ubezpieczenie Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - ubezpieczenie w wersji pakietowej przeznaczone dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową (przy wykorzystaniu mienia o wartości do 3 mln zł i zatrudniających maksymalnie 30 pracowników) w jednej z kategorii: produkcja, sprzedaż hurtowa i detaliczna, usługi. Najważniejsze zalety: szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, suma ubezpieczenia mienia określana w systemie na pierwsze ryzyko, czyli niezależnie od całkowitej wartości lub kategorii ubezpieczanego mienia, atrakcyjne składki ubezpieczeniowe, uproszczone procedury zawierania umowy.